Kotva

Nepřehlédněte

V pondělí 20. 5. 2024 začínají ústní maturitní zkoušky tříd C4.E a D4.P

Přejeme hodně štěstí.

 
 
Zřizovatel

 
 
Partnerská škola


 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Elektrotechnika do roku 2023/2024 (dobíhající)


Specializace studia
Učební plán
Učební osnova
Preambule

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu ELEKTROTECHNIKA. Navazujeme na naše předchozí úspěšné vzdělávací programy, které modernizujeme a přizpůsobujeme současným požadavkům na trhu práce
a v oblasti navazujícího vysokoškolského, technicky zaměřeného, vzdělávání. V souvislosti s úpravami vzdělávacího programu dochází k modernizaci jak kmenových, tak odborných učeben z vlastních finančních zdrojů a zejména z finančních zdrojů získávaných z projektů a grantů.

 

Výuka ve všeobecných předmětech a povinných odborných předmětech, které předepisuje školnímu vzdělávacímu programu Rámcový vzdělávací program, je shodná pro všechny specializace. Celkový objem týdenní hodinové dotace za 1. až 4. ročník činí 129 hodin, z toho je 69 hodin určeno pro všeobecné předměty, 49 hodin pro povinné odborné předměty a 11 pro odborné předměty specializací.

 

V povinných odborných předmětech se žáci naučí zvládnout učivo z technického kreslení, základů elektrotechniky, elektroniky, mikroprocesorové techniky, elektronických měření. Do výuky všeobecných předmětů kromě výuky jazyků společenskovědního, přírodovědného, matematického, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví patří také ekonomické vzdělávání a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT). Vzdělávání v oblasti ICT v sobě zahrnuje práci s daty, s internetem, textovým a tabulkovým procesorem, tvorbu prezentací, práci s vektorovou a rastrovou grafikou, databázemi, základy algoritmizace úloh a programování ve vyšším programovacím jazyce.

 

Na všeobecné předměty a povinné odborné předměty navazují předměty volitelné odborné, které si mohou žáci zvolit v rámci zvolené specializace studia pro 3. a 4. ročník. Jednotlivé specializace se odlišují v 11 hodinách týdenní dotace hodin tj., 49 hodin výuky odborných předmětů mají shodnou a v 11 hodinách se odlišují v rámci specializací (podrobněji skladbu vyučovaných předmětů ukazuje učební plán; obsahy jednotlivých předmětů učební osnovy školního vzdělávacího programu). Žáci mohou od třetího ročníku pokračovat v těchto specializacích: Komerční elektrotechnika, Elektronické řídicí systémy.

 

Velký důraz se u všech specializací klade na spolupráci s firmami a podniky, které mají vztah ke studované problematice. Žáci absolvují u těchto firem povinnou praxi, s odborníky z praxe jsou konzultovány obsahy odborných předmětů ve školním vzdělávacím programu, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení.

 

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi oboru vzdělání Elektrotechnika byli připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na elektrotechniku nebo aplikace informačních systémů. Jedná se o studium bakalářských i magisterských vzdělávacích programů na ČVUT Praha, VUT Brno, ZčU Plzeň, JčU České Budějovice, případně vzdělávací program na vyšší odborné škole  SPŠ a VOŠ Písek.

 

Komerční elektrotechnika

Specializace „Komerční elektrotechnika“ je zaměřena na rozvoj znalostí a praktických dovedností především v oblasti elektrotechnických a elektronických systémů inteligentních domů. Jedná se o komunikační systémy, které spojují jednotlivé elektronické systémy inteligentního domu pomocí lokální sítě. Zároveň umožňují napojení na internet. Systémy, které komunikují po lokální síti, jsou: elektronické zabezpečovací a kamerové systémy, inteligentní instalace domu, domácí automatizace, automatické systémy větrání resp. rekuperace, inteligentní elektronické spotřebiče v domácnosti (Smart televize, pračka, myčka, sporák, lednice,…), regulace obnovitelných zdrojů energií, zajišťujících úplnou/částečnou energetickou soběstačnost domu. Součástí učiva je také tvorba webových aplikací, které umožňující sledovat a ovládat dům, včetně jeho spotřebičů. Jedná se o aplikace informačních technologií do vybavení domu.

 

Absolventi této specializace mají možnost získat univerzální a široce koncipované znalosti jak v základních odborných předmětech, jako jsou např. Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, ICT a Elektronika, tak i v návazných předmětech specializace, kterými jsou Komerční elektronické systémy, Obnovitelné zdroje a Elektronické systémy budov. Praktické dovednosti si žáci této specializace prohlubují především v předmětech Praktická cvičení, v laboratorní části předmětu Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, ICT a zejména ve cvičeních předmětů specializace tj. komunikačních elektronických systémů, obnovitelných zdrojů a elektronických systémů budov.

 

Elektronické řídicí systémy

Specializace „Elektronické řídicí systémy“ je zaměřena na rozvoj znalostí a praktických dovedností především v oblasti řízení procesů, vyhodnocení, zpracování a přenosu informací mezi jednotlivými systémy regulačního a komunikačního řetězce. Je zdůrazněna vazba na technologické celky, jejichž základní principy jsou probírány v předmětu Stojní systémy, aby mohly být využity při správném návrhu elektronického řídicího systému, použití vhodných komunikačních systémů a vhodně zvolených webových aplikací.  Učivo začíná složením a parametry jednoduchého regulačního obvodu přes analogové a digitální zpracování regulované veličiny až po řízení složitějších procesů a vizualizací. Nedílnou součástí výuky elektronických řídicích systémů je práce a využití výpočetní techniky a internetu.

 

Absolventi této specializace mají možnost získat velmi univerzální a široce koncipované znalosti jak v základních odborných předmětech, jako jsou např. Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, ICT a Elektronika, tak i v návazných předmětech specializace, kterými jsou Strojní systémy, Elektronické řídicí systémy a Automatizační cvičení. Praktické dovednosti si žáci této specializace prohlubují především v předmětech Praktická cvičení, v laboratorní části předmětu Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, ICT a zejména Automatizační cvičení.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.