Kotva

Nepřehlédněte

Úřední den (po dobu hlavních prázdnin)

Středa:  9.00 – 11.00 hod.

Červenec – 3. 7., 10. 7. a 17. 7. 2024 

 

 
 
Zřizovatel

 
 
Partnerská škola


 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 21.1.2023 | Zobrazeno: 25935x | Zatím neupraveno

Školní poradenské pracoviště – SPŠ a VOŠ Písek

1. 9. 2016 bylo zřízeno na SPŠ a VOŠ Písek školní poradenské pracoviště. Poskytuje přímo ve škole bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, studentům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům.

Členové ŠPP úzce spolupracují s třídními učiteli, pedagogy školy, nepedagogickými pracovníky školy, s vedením školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Členové Školního poradenského pracoviště

Mgr. Ludmila Klavíková – výchovná poradkyně

Kontakty: 773 499 030
  email: klavikova@sps-pi.cz 
  konzultace: pondělí 8.00 - 8.45, individuálně podle domluvy

 

Mgr. Milena Kouďová – školní metodik prevence

Kontakty:  736 527 060
  email: koudova@sps-pi.cz
  konzultace: pondělí 8:00 – 8.45, individuálně podle domluvy
         

 

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB


VÝCHOVNÝ PORADCE – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1.     V oblasti kariérového poradenství zprostředkovávat aktuální informace žákům, žákům se SVP, žákům cizincům, studentům, zákonným zástupcům, pedagogům o možnostech studia na různých typech VŠ, VOŠ, (např. organizovat setkání se zástupci VŠ, VOŠ, vést přehled termínů Dnů otevřených dveří, termíny veletrhů dalšího studia; zprostředkovat setkání se zástupci Úřadů práce; se zástupci firem, s podnikatelskou sférou při rozhodování výběru pracovní pozice)
 2.     Ve spolupráci s dalšími pedagogy zajistit vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a vytvořit jim potřebné podmínky pro jejich vzdělávání (např. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, tvorba a vyhodnocování IVP, intenzivní spolupráce s asistenty pedagoga); podle potřeby zajistit žákům se SVP a žákům nadaným potřebnou vstupní a průběžnou diagnostiku pro školská poradenská zařízení (např. dotazníky pro SŠ). Ve spolupráci s dalšími pedagogy vyhledávat žáky, kteří vyžadují zvláštní pozornost (např. návrhy na další péči o tyto žáky, návrhy a realizace podpůrných opatření 1. stupně, vytvoření a vyhodnocování PLPP – plánu pedagogické podpory)
 3.     Spolupracovat s konkrétními ŠPZ při zajištění podpůrných opatření a intervenční činnosti pro žáky se SVP (např. konzultace doporučených podpůrných opatření, kompenzačních pomůcek, úpravy IVP během školního roku)
 4.     Spolupracovat podle potřeby se zákonnými zástupci, zletilými žáky i studenty školy (např.
  při výběru dalšího studia, nebo pracovní pozice, při integraci žáka, při prevenci školní neúspěšnosti, při porušování školního řádu, neomluvené absenci, ukončení nebo přerušení studia, při sportovní činnosti v době školní výuky, zdravotních obtížích; poskytovat informace o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v regionu) 
 5.     Průběžně poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům (např. v oblasti kariérového rozhodování žáků; při přípravě a vyhodnocování plánů pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, s tvorbou a vyhodnocovánímIVP, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky; zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, při prevenci školní neúspěšnosti; při kázeňských problémech; proškolení, semináře organizované odborníky; intenzivní spolupráce s asistenty pedagoga)
 6.     Ve spolupráci s dalšími pedagogy připravit příznivé školní klima pro integraci žáků a studentů s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí
 7.     V rámci prevence školní neúspěšnosti pracovat v průběhu školního roku se žáky s nevyhovujícími studijními výsledky (např. společně s třídními učiteli a vyučujícími daného předmětu a zákonnými zástupci vytvořit plán možné nápravy) 
 8.     Intenzivní spolupráce se školním metodikem prevence

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP) – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
 2. Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.
 3. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
 4. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.
 5. Poskytovat metodickou podporu učitelům.
 6. Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.