Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Nepřehlédněte
7.10.2021

Dne 15. listopadu 2021 se u nás koná velký Den otevřených dveří. Všichni jste srdečně zváni k prohlídce školy.

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 21.1.2018 | Zobrazeno: 9373x | Zatím neupraveno

Školní poradenské pracoviště – SPŠ a VOŠ Písek

1. 9. 2016 bylo zřízeno na SPŠ a VOŠ Písek školní poradenské pracoviště. Poskytuje přímo ve škole bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, studentům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům.

Členové ŠPP úzce spolupracují s třídními učiteli, pedagogy školy, nepedagogickými pracovníky školy, s vedením školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Členové Školního poradenského pracoviště

Mgr. Ludmila Klavíková – výchovná poradkyně

Kontakty: 773 499 030
  email: klavikova@sps-pi.cz 
  konzultace: pátek 7.30 - 8.00, individuálně podle domluvy

 

Mgr. Milena Kouďová – školní metodik prevence

Kontakty:  
  email: koudova@sps-pi.cz
  konzultace: pondělí 14.10 – 14.40, individuálně podle domluvy

 

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB


VÝCHOVNÝ PORADCE – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1.     V oblasti kariérového poradenství zprostředkovávat aktuální informace žákům, žákům se SVP, žákům cizincům, studentům, zákonným zástupcům, pedagogům o možnostech studia na různých typech VŠ, VOŠ, (např. organizovat setkání se zástupci VŠ, VOŠ, vést přehled termínů Dnů otevřených dveří, termíny veletrhů dalšího studia; zprostředkovat setkání se zástupci Úřadů práce; se zástupci firem, s podnikatelskou sférou při rozhodování výběru pracovní pozice)
 2.     Ve spolupráci s dalšími pedagogy zajistit vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a vytvořit jim potřebné podmínky pro jejich vzdělávání (např. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, tvorba a vyhodnocování IVP, intenzivní spolupráce s asistenty pedagoga); podle potřeby zajistit žákům se SVP a žákům nadaným potřebnou vstupní a průběžnou diagnostiku pro školská poradenská zařízení (např. dotazníky pro SŠ). Ve spolupráci s dalšími pedagogy vyhledávat žáky, kteří vyžadují zvláštní pozornost (např. návrhy na další péči o tyto žáky, návrhy a realizace podpůrných opatření 1. stupně, vytvoření a vyhodnocování PLPP – plánu pedagogické podpory)
 3.     Spolupracovat s konkrétními ŠPZ při zajištění podpůrných opatření a intervenční činnosti pro žáky se SVP (např. konzultace doporučených podpůrných opatření, kompenzačních pomůcek, úpravy IVP během školního roku)
 4.     Spolupracovat podle potřeby se zákonnými zástupci, zletilými žáky i studenty školy (např.
  při výběru dalšího studia, nebo pracovní pozice, při integraci žáka, při prevenci školní neúspěšnosti, při porušování školního řádu, neomluvené absenci, ukončení nebo přerušení studia, při sportovní činnosti v době školní výuky, zdravotních obtížích; poskytovat informace o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v regionu) 
 5.     Průběžně poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům (např. v oblasti kariérového rozhodování žáků; při přípravě a vyhodnocování plánů pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, s tvorbou a vyhodnocovánímIVP, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky; zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, při prevenci školní neúspěšnosti; při kázeňských problémech; proškolení, semináře organizované odborníky; intenzivní spolupráce s asistenty pedagoga)
 6.     Ve spolupráci s dalšími pedagogy připravit příznivé školní klima pro integraci žáků a studentů s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí
 7.     V rámci prevence školní neúspěšnosti pracovat v průběhu školního roku se žáky s nevyhovujícími studijními výsledky (např. společně s třídními učiteli a vyučujícími daného předmětu a zákonnými zástupci vytvořit plán možné nápravy) 
 8.     Intenzivní spolupráce se školním metodikem prevence

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP) – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
 2. Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.
 3. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
 4. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.
 5. Poskytovat metodickou podporu učitelům.
 6. Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení.