Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Nepřehlédněte
Informace o studiu na písecké průmyslovce
14.12.2020

registrujte se na online schůzku v termínech:

20.1.2021 od 15,00 a od 17,00; 9.2.2021 od 15,00 a od 17,00; 18.2.2021 od 16,00 nebo využijte k účasti na schůzce některý z následujících přístupů.

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Poradenství a konzultace

Vloženo: 23.1.2018 | Zobrazeno: 8300x | Zatím neupraveno

Školní poradenské pracoviště – SPŠ a VOŠ Písek

1. 9. 2016 bylo zřízeno na SPŠ a VOŠ Písek školní poradenské pracoviště. Poskytuje přímo ve škole
bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, studentům,
pedagogům i nepedagogickým pracovníkům.

Členové ŠPP úzce spolupracují s třídními učiteli, pedagogy školy, nepedagogickými pracovníky školy, s vedením školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Členové Školního poradenského pracoviště

Mgr. Ludmila Klavíková – výchovná poradkyně

Kontakty: telefonní číslo
  e-mail: klavikova@sps-pi.cz 
  konzultace: úterý 7.30 – 8.00, individuálně podle domluvy

 

Mgr. Milena Kouďová – školní metodik prevence

Kontakty: telefonní číslo
  e-mail: koudova@sps-pi.cz 
  pondělí 14.10 – 14.40, individuálně podle domluvy

 

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

VÝCHOVNÝ PORADCE – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. V oblasti kariérového poradenství zprostředkovávat aktuální informace žákům, žákům
  se SVP, žákům cizincům, studentům, zákonným zástupcům, pedagogům o možnostech
  studia na různých typech VŠ, VOŠ, (např. organizovat setkání se zástupci VŠ, VOŠ, vést
  přehled termínů Dnů otevřených dveří, termíny veletrhů dalšího studia; zprostředkovat
  setkání se zástupci Úřadů práce; se zástupci firem, s podnikatelskou sférou při rozhodování
  výběru pracovní pozice)
 2. Ve spolupráci s dalšími pedagogy zajistit vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a vytvořit jim
  potřebné podmínky pro jejich vzdělávání (např. sledování a vyhodnocování účinnosti
  zvolených podpůrných opatření, tvorba a vyhodnocování IVP, intenzivní spolupráce s asistenty
  pedagoga); podle potřeby zajistit žákům se SVP a žákům nadaným potřebnou vstupní
  a průběžnou diagnostiku pro školská poradenská zařízení (např. dotazníky pro SŠ)
 3. Ve spolupráci s dalšími pedagogy vyhledávat žáky, kteří vyžadují zvláštní pozornost (např.
  návrhy na další péči o tyto žáky, vytvoření a vyhodnocování PLPP – plánu pedagogické podpory)
 4. Spolupracovat s konkrétními ŠPZ při zajištění podpůrných opatření a intervenční činnosti
  pro žáky se SVP (např. konzultace doporučených podpůrných opatření, kompenzačních
  pomůcek, úpravy IVP během školního roku)
 5. Spolupracovat podle potřeby se zákonnými zástupci, zletilými žáky i studenty školy (např.
  při výběru dalšího studia, nebo pracovní pozice, při integraci žáka, při prevenci školní
  neúspěšnosti, při porušování školního řádu, neomluvené absenci, ukončení nebo přerušení
  studia, při sportovní činnosti v době školní výuky, zdravotních obtížích; poskytovat
  informace o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v regionu)
 6. Průběžně poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům (např. v oblasti
  kariérového rozhodování žáků; při přípravě a vyhodnocování plánů pedagogické podpory,
  s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním
  IVP, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky; zprostředkování nových metod
  pedagogické diagnostiky a intervence, při prevenci školní neúspěšnosti; při kázeňských
  problémech; proškolení, semináře organizované odborníky; intenzivní spolupráce s asistenty
  pedagoga)
 7. Ve spolupráci s dalšími pedagogy připravit příznivé školní klima pro integraci žáků a studentů
  s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí
 8. V rámci prevence školní neúspěšnosti pracovat v průběhu školního roku se žáky
  s nevyhovujícími studijními výsledky (např. společně s třídními učiteli a vyučujícími daného
  předmětu a zákonnými zástupci vytvořit plán možné nápravy)
 9. Intenzivní spolupráce se školním metodikem prevence

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP) – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní
  neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
 2. . Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí
  pro jejich vytváření a realizaci.
 3. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních
  odlišností na škole.
 4. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho
  snižování.
 5. Poskytovat metodickou podporu učitelům.
 6. Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zař