Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Nepřehlédněte
Úřední den (po dobu hlavních prázdnin)
29.6.2021

Středa:  9.00 – 11.00 hod.

Červenec - pouze 7. 7. 2021  a  28. 7. 2021 

Srpen od 11. 8. 2021 každou středu

Dne 25. 8. 2021 úřední den i v odpoledních hodinách od 13 – 15 hod.

V ostatní dny škola pro veřejnost uzavřena.

Případné návštěvy možné objednat na tel. č. 382 214 805-6, 604 415 519.

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení SPŠ ve školním roce 2020/2021

Vloženo: 10.5.2021 | Zobrazeno: 36676x | Zatím neupraveno

Důležité organizační pokyny stanovené ředitelem školy v souvislosti s přijímacími zkouškami ve školním roce 2020/2021 a s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

·        Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání, se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, pouze pokud nemá příznaky COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v jeho základní škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním školní přijímací zkoušky (dále jen „ŠPZ“). Ta se v řádném termínu koná ve dnech 5. 5. 2021 a 6. 5. 2021, tzn. že test může být proveden nejdříve 29. 4. 2021. Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na 27. 5. 2021 a test může být proveden nejdříve 20. 5. 2021.

·        Vzor potvrzení o provedení testu, které uchazeči vydá základní škola, je uveden na str. 6 tohoto dokumentu Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021. V tomto dokumentu najde uchazeč a jeho zákonný zástupce i další důležité aktuální informace k testování na přítomnost viru SARS-CoV-2.

·        SPŠ a VOŠ Písek (dále jen „škola“) žádné z uvedených testování uchazečů před ŠPZ provádět nebude!

·        Doklad podle předcházejícího odstavce může uchazeč nahradit:
a) dokladem (lékařská zpráva, potvrzení od lékaře či KHS, popř. čestné prohlášení s potvrzovací SMS z laboratoře nebo doložení laboratorního výsledku) o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

·        Škola kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle předchozích odstavců. Pokud uchazeč nepředloží před vstupem do školy požadovaný, výše uvedený doklad nebo potvrzení, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní!

·        Uchazeč, který se z důvodu nepředložení požadovaného dokladu neúčastnil řádného termínu ŠPZ a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

·        Kontrola splnění uvedených podmínek bude prováděna v den konání ŠPZ u hlavního horního vchodu do budovy školy z ulice Karla Čapka. Po splnění uvedených podmínek bude umožněn vstup do budovy školy pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

·        Po celou dobu pobytu v areálu školy musí mít uchazeč nasazen respirátor třídy FFP2.

·        V průběhu samotného konání písemného testu není dovoleno uchazečům jíst ani pít.

·        V budově školy, zvláště po příchodu do třídy nebo na WC použijí uchazeči k dezinfekci rukou instalované dávkovače dezinfekčních přípravků, tekutého mýdla a papírové ubrousky.

·        V budově školy musí uchazeči dodržovat pokyny zaměstnanců školy.

·        Bezprostředně po ukončení ŠPZ opustí uchazeč budovu školy.

·        V areálu školy bude umožněno dočasné a omezené parkování vozidel, a to pouze na školním asfaltovém hřišti. Vstup do budovy školy bude možný jen hlavním vchodem z ulice Karla Čapka.


V Písku 13. 4. 2021
                                                                                                                   Ing. Jiří Uhlík, v.r.
                                                                                                                           ředitel

Zveřejňujeme Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-4337/2021-8, kterým MŠMT formou dodatku upřesňuje jím dříve vydaná opatření obecné povahy, týkající se přijímacích zkoušek.

Pro uchazeče přinášíme aktuálně dva nové dokumenty s důležitými informacemi, které k průběhu blížící se přijímací zkoušky zveřejnilo MZD a MŠMT. Pozvánky ke konání školní přijímací zkoušky budeme rozesílat nejpozději do 19. dubna 2021. V pozvánce obdržíte mimo jiné informace k samotnému průběhu školní přijímací zkoušky a ke způsobu nutného doložení negativního výsledku antigenního testu.

Opatření obecné povahy - přijímací řízení
Mimořádné opatření - testování u přijímacích zkoušek

Kód a název oboru vzdělání Počet roků vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Počty přijímaných uchazečů Konání
školní
přijímací
zkoušky
Potvrzení lékaře
26-41-M/01 Elektrotechnika 4 maturitní zkouška 60 Ano Ano
26-41-M/01 Elektrotechnika - Počítačové projektování 4 maturitní zkouška 30 Ano Ano
18-20-M/01 Informační technologie 4 maturitní zkouška 30 Ano Ne


Pro první kolo přijímacího řízení můžeš podat nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole. Pokud podáváš dvě přihlášky, musíš uvést na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podáváš druhou přihlášku ve stejném pořadí.

Školní přijímací zkoušku z matematiky dne 5.5.2021 budou konat uchazeči, kteří na přihlášce zvolili naši školu v 1. pořadí. Školní přijímací zkoušku z matematiky dne 6.5.2021 budou konat ti uchazeči, kteří na přihlášce zvolili naši školu jako 2. v pořadí. Uchazeči, kteří podají obě přihlášky na naši školu do dvou různých zaměření, budou školní přijímací zkoušku konat dvakrát – 5.5.2021 a 6.5.2021. Náhradní termín školní přijímací zkoušky se koná 27.5.2021. Pozvánku, popř. pozvánky na školní přijímací zkoušku, kde budou termíny také  uvedeny, zašleme poštou 14 dní před konáním přijímací zkoušky. V případě, že termín přijímací zkoušky na naší škole bude prokazatelně kolidovat s termínem na jiné škole, na kterou podáváte druhou přihlášku, kontaktujte nás. Děkujeme.

Stáhni si aktuální formulář přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední školeOhlídej si důležité termíny:

a)     termín, do kdy lze podat přihlášku: nejpozději do 1. 3. 2021

b)     termíny konání školní přijímací zkoušky: 5. 5. 2021 a 6. 5. 2021

c)     odevzdání zápisového lístku: do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků

Školní přijímací zkouška se bude skládat pouze ze zkoušky z Matematiky, jednotná přijímací zkouška se konat nebude. A dokonce pokud by na některý obor bylo málo přihlášek, tak bys mohl být přijat i bez přijímaček.

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení a zveřejňujeme kritéria přijímacího řízení do všech našich oborů vzdělání a školních vzdělávacích programů.

Informační technologie
Elektrotechnika – ŠVP Elektrotechnika
Elektrotechnika – ŠVP Počítačové projektování

 

Je jasné, že předpokladem úspěchu u přijímací zkoušky je i dobrá předchozí příprava. Pokud bys chtěl příklady k procvičení, pak si vyzkoušej testová zadání k procvičování!


Pokud jsi uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami nebo si se vzdělával dlouhodobě v zahraničí, máš nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení.

Pokud budeš mít nějaký dotaz k přijímačkám, tak neváhej zavolat na telefon 382 214 805 nebo pošli e-mail na info@sps-pi.cz.
Rádi ti poradíme a pomůžeme.

Informace pro uchazeče o nabízených oborech vzdělání