Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu ELEKTROTECHNIKA, který modernizujeme a přizpůsobujeme současným požadavkům na trhu práce a v oblasti navazujícího vysokoškolského, technicky zaměřeného, vzdělávání. V souvislosti s úpravami vzdělávacího programu dochází k modernizaci jak kmenových, tak odborných učeben z vlastních finančních zdrojů a zejména z finančních zdrojů získávaných z projektů a grantů.

 Výuka ve všeobecných předmětech a povinných odborných předmětech, které předepisuje školnímu vzdělávacímu programu v roce 2020 revidovaný Rámcový vzdělávací program, je shodná pro všechny specializace. Celkový objem týdenní hodinové dotace za 1. až 4. ročník činí 129 hodin, z toho je 69 hodin určeno pro všeobecné předměty, 49 hodin pro povinné odborné předměty a 11 pro odborné předměty specializací.

 V povinných odborných předmětech se žáci naučí zvládnout učivo z technického kreslení, základů elektrotechniky, elektrotechnických zařízení, elektroniky, mikroprocesorové techniky, elektronických měření. Do výuky všeobecných předmětů kromě výuky jazyků; společenskovědního, přírodovědného, matematického, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví patří také ekonomické vzdělávání a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT). Vzdělávání v oblasti ICT v sobě zahrnuje práci s daty, s internetem, textovým a tabulkovým procesorem, tvorbu prezentací, práci s vektorovou a rastrovou grafikou, databázemi, základy algoritmizace úloh a programování ve vyšším programovacím jazyce.

 Na všeobecné předměty a povinné odborné předměty navazují předměty volitelné odborné, které si mohou žáci zvolit v rámci zvolené specializace studia pro 3. a 4. ročník. Jednotlivé specializace se odlišují v 11 hodinách týdenní dotace hodin tj., 49 hodin výuky odborných předmětů mají shodnou a v 11 hodinách se odlišují v rámci specializací (podrobněji skladbu vyučovaných předmětů ukazuje učební plán; obsahy jednotlivých předmětů učební osnovy školního vzdělávacího programu). Žáci mohou od třetího ročníku pokračovat v těchto specializacích: Komerční elektrotechnika, Elektronické řídicí systémy.

Praktické dovednosti si žáci prohlubují především v předmětech Praktická cvičení, v laboratorní části předmětu Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika a zejména ve cvičeních předmětů specializace.

Velký důraz se u všech specializací klade na spolupráci s firmami a podniky, které mají vztah ke studované problematice. Žáci absolvují u těchto firem povinnou praxi, s odborníky z praxe jsou konzultovány obsahy odborných předmětů ve školním vzdělávacím programu, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení.

 Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi oboru vzdělání Elektrotechnika byli připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na elektrotechniku nebo aplikace informačních systémů. Jedná se o studium bakalářských i magisterských vzdělávacích programů na ČVUT Praha, VUT Brno, ZčU Plzeň, JčU České Budějovice, případně vzdělávací program na vyšší odborné škole  SPŠ a VOŠ Písek.

 

Komerční elektrotechnika

Specializace „Komerční elektrotechnika“ je zaměřena na rozvoj znalostí a praktických dovedností především v oblasti elektrotechnických a elektronických systémů inteligentních domů. Jedná se o komunikační systémy, které spojují jednotlivé elektronické systémy inteligentního domu pomocí lokální sítě. Zároveň umožňují napojení na internet. Systémy, které komunikují po lokální síti, jsou: elektronické zabezpečovací a kamerové systémy, inteligentní instalace domu, domácí automatizace, automatické systémy větrání resp. rekuperace, inteligentní elektronické spotřebiče v domácnosti (Smart televize, pračka, myčka, sporák, lednice,…), regulace obnovitelných zdrojů energií, zajišťujících úplnou/částečnou energetickou soběstačnost domu. Součástí učiva je také tvorba webových aplikací, které umožňující sledovat a ovládat dům, včetně jeho spotřebičů. Jedná se o aplikace informačních technologií do vybavení domu.

 Absolventi této specializace mají možnost získat univerzální a široce koncipované znalosti jak v základních odborných předmětech, tak i v návazných předmětech specializace, kterými jsou Komerční elektronické systémy, Obnovitelné zdroje a Elektronické systémy budov.

 Elektronické řídicí systémy

Specializace „Elektronické řídicí systémy“ je zaměřena na rozvoj znalostí a praktických dovedností především v oblasti řízení procesů, vyhodnocení, zpracování a přenosu informací mezi jednotlivými systémy regulačního a komunikačního řetězce. Je zdůrazněna vazba na technologické celky, jejichž základní principy jsou probírány v předmětu Stojní systémy, aby mohly být využity při správném návrhu elektronického řídicího systému, použití vhodných komunikačních systémů a vhodně zvolených webových aplikací.  Učivo začíná složením a parametry jednoduchého regulačního obvodu přes analogové a digitální zpracování regulované veličiny až po řízení složitějších procesů a vizualizací. Nedílnou součástí výuky elektronických řídicích systémů je práce a využití výpočetní techniky a internetu.

 Absolventi této specializace mají možnost získat velmi univerzální a široce koncipované znalosti jak v základních odborných předmětech, tak i v návazných předmětech specializace, kterými jsou Strojní systémy, Elektronické řídicí systémy a Automatizační cvičení.