Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
Úřední dny (po dobu hlavních prázdnin)
29.6.2020

pondělí od 09.00 - 11.00 hod.

V ostatní dny škola pro veřejnost uzavřena. Případné návštěvy objednat na tel. č. 382 214 805-6 nebo 604 415 519.

Zápisové lístky
16.6.2020

Přijatí uchazeči  mohou odevzdat zápisové lístky do 23. 6. 2020, každý pracovní den v době od 7:30 do 16:00, v kanceláři školy.

Nepřijatí uchazeči mohou podat žádost o nové rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Vyzvednutí svých věcí ze šatních skříněk
6.5.2020

Žáci, kteří si budou chtít vyzvednout své věci ze šatních skříněk, popř. z kmenových tříd, se mohou dostavit k vyzvednutí ve dnech PONDĚLÍ a STŘEDA od 7 do 13:30 hod.

Zvoňte prosím u hlavního vchodu na kancelář.

Microsoft Office 365 máme pro naše žáky už 2. rokem zdarma a připomínáme možnosti využití, včetně výčtu služeb
20.4.2020

Ve škole nabízíme už druhým rokem pro naše žáky služby MICROSOFT OFFICE 365 ZDARMA, a to po celou dobu studia na SPŠ a VOŠ Písek! Vždy na začátku školního roku tuto možnost avizujeme a teď pro jistotu znovu připomínáme, jaké služby můžete v rámci Office 365 využít zdarma.
APLIKACE:
Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Onenone. Jedná se o webové verze aplikací, které je možné naistalovat celkem až na 5 zařízení.
SLUŽBY: ...
Exchange - služby e-mailového serveru;
Onedrive - cloudové úložiště s prostorem až 1024 GB;
Sharepoint - informace pro zaměstnance a studenty, jejich zapojení do dění na komunikačních a týmových webech na intranetu postaveném na SharePointu;
Teams - digitální centrum, kde najdete konverzace, obsah a aplikace, které vaše škola potřebuje pro lepší spolupráci a zapojení všech;
Sway - digitální nástroje určené k vyprávění příběhů;
Forms - dotazníky a kvízy s automatickým hodnocením;
Stream - služba videí pro podniky, díky které můžete ve své organizaci vytvářet, spravovat a bezpečně sdílet videa;
Flow - automatizace pracovních postupů v aplikacích i službách bez nutnosti psát kód;
Powerapps - vyvíjejte bez programování aplikace, které vám pomůžou rychle šířit potřebná data přes vlastní web a mobilní aplikace.
School Data Sync - správa tříd a Plánování pracovních rozvrhů a každodenních pracovních úkolů v Microsoft Teams;
Yammer - interní komunikační síť pro sdílení a komunikaci;
MS Azure Dev Tools for Teaching - sada cloudových nástrojů, vývojového softwaru, internet věcí, mobilní technologie, úložiště….

Aktualizovaný návod na připojení k VPN pro přístup na školní sdílené disky
30.3.2020
Návod na přístup VPN na školní síť je uveden zde
Oznámení o omezení úředních hodin pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností.
18.3.2020

Po dobu přerušení výuky na SPŠ a VOŠ Písek se od 18. 3. 2020 zahajuje zvláštní provoz kanceláře školy s omezením osobního kontaktu. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým ve všech případech, kdy je to možné. Úřední hodiny jsou stanoveny na středu, vždy od 9 do 11 hodin.

1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Poradenství a konzultace

Vloženo: 23.1.2018 | Zobrazeno: 6882x | Zatím neupraveno

Školní poradenské pracoviště – SPŠ a VOŠ Písek

1. 9. 2016 bylo zřízeno na SPŠ a VOŠ Písek školní poradenské pracoviště. Poskytuje přímo ve škole
bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, studentům,
pedagogům i nepedagogickým pracovníkům.

Členové ŠPP úzce spolupracují s třídními učiteli, pedagogy školy, nepedagogickými pracovníky školy, s vedením školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Členové Školního poradenského pracoviště

Mgr. Ludmila Klavíková – výchovná poradkyně

Kontakty: telefonní číslo
  e-mail: klavikova@sps-pi.cz 
  konzultace: úterý 7.30 – 8.00, individuálně podle domluvy

 

Mgr. Milena Kouďová – školní metodik prevence

Kontakty: telefonní číslo
  e-mail: koudova@sps-pi.cz 
  pondělí 14.10 – 14.40, individuálně podle domluvy

 

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

VÝCHOVNÝ PORADCE – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. V oblasti kariérového poradenství zprostředkovávat aktuální informace žákům, žákům
  se SVP, žákům cizincům, studentům, zákonným zástupcům, pedagogům o možnostech
  studia na různých typech VŠ, VOŠ, (např. organizovat setkání se zástupci VŠ, VOŠ, vést
  přehled termínů Dnů otevřených dveří, termíny veletrhů dalšího studia; zprostředkovat
  setkání se zástupci Úřadů práce; se zástupci firem, s podnikatelskou sférou při rozhodování
  výběru pracovní pozice)
 2. Ve spolupráci s dalšími pedagogy zajistit vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a vytvořit jim
  potřebné podmínky pro jejich vzdělávání (např. sledování a vyhodnocování účinnosti
  zvolených podpůrných opatření, tvorba a vyhodnocování IVP, intenzivní spolupráce s asistenty
  pedagoga); podle potřeby zajistit žákům se SVP a žákům nadaným potřebnou vstupní
  a průběžnou diagnostiku pro školská poradenská zařízení (např. dotazníky pro SŠ)
 3. Ve spolupráci s dalšími pedagogy vyhledávat žáky, kteří vyžadují zvláštní pozornost (např.
  návrhy na další péči o tyto žáky, vytvoření a vyhodnocování PLPP – plánu pedagogické podpory)
 4. Spolupracovat s konkrétními ŠPZ při zajištění podpůrných opatření a intervenční činnosti
  pro žáky se SVP (např. konzultace doporučených podpůrných opatření, kompenzačních
  pomůcek, úpravy IVP během školního roku)
 5. Spolupracovat podle potřeby se zákonnými zástupci, zletilými žáky i studenty školy (např.
  při výběru dalšího studia, nebo pracovní pozice, při integraci žáka, při prevenci školní
  neúspěšnosti, při porušování školního řádu, neomluvené absenci, ukončení nebo přerušení
  studia, při sportovní činnosti v době školní výuky, zdravotních obtížích; poskytovat
  informace o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v regionu)
 6. Průběžně poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům (např. v oblasti
  kariérového rozhodování žáků; při přípravě a vyhodnocování plánů pedagogické podpory,
  s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním
  IVP, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky; zprostředkování nových metod
  pedagogické diagnostiky a intervence, při prevenci školní neúspěšnosti; při kázeňských
  problémech; proškolení, semináře organizované odborníky; intenzivní spolupráce s asistenty
  pedagoga)
 7. Ve spolupráci s dalšími pedagogy připravit příznivé školní klima pro integraci žáků a studentů
  s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí
 8. V rámci prevence školní neúspěšnosti pracovat v průběhu školního roku se žáky
  s nevyhovujícími studijními výsledky (např. společně s třídními učiteli a vyučujícími daného
  předmětu a zákonnými zástupci vytvořit plán možné nápravy)
 9. Intenzivní spolupráce se školním metodikem prevence

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP) – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní
  neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
 2. . Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí
  pro jejich vytváření a realizaci.
 3. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních
  odlišností na škole.
 4. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho
  snižování.
 5. Poskytovat metodickou podporu učitelům.
 6. Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zař