Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Poradenství a konzultace

Vloženo: 23.1.2018 | Zobrazeno: 5658x | Zatím neupraveno

Školní poradenské pracoviště – SPŠ a VOŠ Písek

1. 9. 2016 bylo zřízeno na SPŠ a VOŠ Písek školní poradenské pracoviště. Poskytuje přímo ve škole
bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, studentům,
pedagogům i nepedagogickým pracovníkům.

Členové ŠPP úzce spolupracují s třídními učiteli, pedagogy školy, nepedagogickými pracovníky školy, s vedením školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Členové Školního poradenského pracoviště

Mgr. Ludmila Klavíková – výchovná poradkyně

Kontakty: telefonní číslo
  e-mail: klavikova@sps-pi.cz 
  konzultace: úterý 7.30 – 8.00, individuálně podle domluvy

 

Mgr. Milena Kouďová – školní metodik prevence

Kontakty: telefonní číslo
  e-mail: koudova@sps-pi.cz 
  pondělí 14.10 – 14.40, individuálně podle domluvy

 

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

VÝCHOVNÝ PORADCE – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. V oblasti kariérového poradenství zprostředkovávat aktuální informace žákům, žákům
  se SVP, žákům cizincům, studentům, zákonným zástupcům, pedagogům o možnostech
  studia na různých typech VŠ, VOŠ, (např. organizovat setkání se zástupci VŠ, VOŠ, vést
  přehled termínů Dnů otevřených dveří, termíny veletrhů dalšího studia; zprostředkovat
  setkání se zástupci Úřadů práce; se zástupci firem, s podnikatelskou sférou při rozhodování
  výběru pracovní pozice)
 2. Ve spolupráci s dalšími pedagogy zajistit vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a vytvořit jim
  potřebné podmínky pro jejich vzdělávání (např. sledování a vyhodnocování účinnosti
  zvolených podpůrných opatření, tvorba a vyhodnocování IVP, intenzivní spolupráce s asistenty
  pedagoga); podle potřeby zajistit žákům se SVP a žákům nadaným potřebnou vstupní
  a průběžnou diagnostiku pro školská poradenská zařízení (např. dotazníky pro SŠ)
 3. Ve spolupráci s dalšími pedagogy vyhledávat žáky, kteří vyžadují zvláštní pozornost (např.
  návrhy na další péči o tyto žáky, vytvoření a vyhodnocování PLPP – plánu pedagogické podpory)
 4. Spolupracovat s konkrétními ŠPZ při zajištění podpůrných opatření a intervenční činnosti
  pro žáky se SVP (např. konzultace doporučených podpůrných opatření, kompenzačních
  pomůcek, úpravy IVP během školního roku)
 5. Spolupracovat podle potřeby se zákonnými zástupci, zletilými žáky i studenty školy (např.
  při výběru dalšího studia, nebo pracovní pozice, při integraci žáka, při prevenci školní
  neúspěšnosti, při porušování školního řádu, neomluvené absenci, ukončení nebo přerušení
  studia, při sportovní činnosti v době školní výuky, zdravotních obtížích; poskytovat
  informace o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v regionu)
 6. Průběžně poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům (např. v oblasti
  kariérového rozhodování žáků; při přípravě a vyhodnocování plánů pedagogické podpory,
  s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním
  IVP, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky; zprostředkování nových metod
  pedagogické diagnostiky a intervence, při prevenci školní neúspěšnosti; při kázeňských
  problémech; proškolení, semináře organizované odborníky; intenzivní spolupráce s asistenty
  pedagoga)
 7. Ve spolupráci s dalšími pedagogy připravit příznivé školní klima pro integraci žáků a studentů
  s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí
 8. V rámci prevence školní neúspěšnosti pracovat v průběhu školního roku se žáky
  s nevyhovujícími studijními výsledky (např. společně s třídními učiteli a vyučujícími daného
  předmětu a zákonnými zástupci vytvořit plán možné nápravy)
 9. Intenzivní spolupráce se školním metodikem prevence

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP) – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní
  neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
 2. . Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí
  pro jejich vytváření a realizaci.
 3. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních
  odlišností na škole.
 4. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho
  snižování.
 5. Poskytovat metodickou podporu učitelům.
 6. Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zař