Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Nepřehlédněte
Úřední den (po dobu hlavních prázdnin)
29.6.2021

Středa:  9.00 – 11.00 hod.

Červenec - pouze 7. 7. 2021  a  28. 7. 2021 

Srpen od 11. 8. 2021 každou středu

Dne 25. 8. 2021 úřední den i v odpoledních hodinách od 13 – 15 hod.

V ostatní dny škola pro veřejnost uzavřena.

Případné návštěvy možné objednat na tel. č. 382 214 805-6, 604 415 519.

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Základní otázky ke zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Vloženo: 11.6.2020 | Autor: trojan | Zobrazeno: 1583x | Zatím neupraveno

Kdy a jak budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení?

Ředitel školy zveřejní do 16. června 2020 na vývěsce před školou a na webových stránkách školy www.sps-pi.cz výsledky přijímacího řízení pro každý obor vzdělání zvlášť, tj. bude zveřejněno pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení, včetně kritérií přijímacího řízení. Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním (evidenčním) číslem, které bylo uchazeči přiděleno na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Komu a jak doručí škola výsledky přijímacího řízení?

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na vývěsce před školou a na webových stránkách školy se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené, tj rozhodnutí o přijetí se jiným způsobem nedoručuje. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle uchazečům, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, poučení o možnosti vydání nového rozhodnutí.

Do kdy je nutné odevzdat zápisový lístek?

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, která rozhodla o jeho přijetí do daného oboru vzdělání. Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů od nejzazšího termínu pro zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče, kteří budou přijati ke vzdělávání na SPŠ a VOŠ Písek, je termín pro odevzdání zápisového lístku do 23. 6. 2020.

Lze vzít již odevzdaný zápisový lístek zpět?

Ano, zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, tzn. uchazeč, který již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může zápisový lístek po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Pro nové odevzdání zápisového lístku je stanovena lhůta 10 pracovních dnů od oznámení nového rozhodnutí.

Lze se proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí odvolat?

Ne, v souladu s § 18 zákona č. 135/2020 Sb., proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné. Lze však podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

V jakém případě lze podat žádost o nové rozhodnutí?

Jak již bylo uvedeno, uchazeč nemůže podle zákona č. 135/2020 Sb., v roce 2020 podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Existuje však možnost přijetí uchazeče, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů (tzv. z kapacitních důvodů).

Jaký bude postup v případě podávání žádosti o vydání nového rozhodnutí?

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů (tzv. z kapacitních důvodů), může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. Tuto žádost musí uchazeč podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. podat řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy v tomto případě vyhoví žádosti o vydání nového rozhodnutí tehdy, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej následně vzal zpět, tj. vzniklo volné místo. Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Nové rozhodnutí může vydat až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí. Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Pokud i přesto, že ředitel vyhověl všem žádostem o vydání nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může (při zachování pořadí uchazečů) ředitel sám oslovit uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjistit, zda mají zájem být přijati ke vzdělávání. Pokud ano, pak ředitel školy vydá nové rozhodnutí, kterým je přijme. Tento postup je pouze možností pro ředitele, kterou nemusí využít, a může vyhlásit další kolo přijímacího řízení.